EDUSKUNTAVAALIT 2019

Olen ehdolla eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiirissä.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14. huhtikuuta 2019. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3. huhtikuuta 2019 ja päättyy tiistaina 9. huhtikuuta 2019.

Vaalipiirissämme ovat äänioikeutettuja kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta ja joiden kotikunta sijaitsee Pirkanmaalla.

Ohessa lisätietoa poliittisista näkemyksistäni, jotka toimivat vaaliteemoinani. Näitä asioita lupaan edistää, mikäli tulen valituksi eduskuntaan.

Nuorten osallisuus

Koulutus ja työ ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä.

Kannatan työllistämisen esteiden purkamista ja työllistämiskynnyksen madaltamista. Koulutus on ensiarvoisen tärkeää, jotta nuoret oppivat työelämässä ja muualla yhteiskunnassa tarvittavat taidot sekä saavuttavat laajan yleissivistyksen. Opinto-ohjaus auttaa nuoria tekemään keskeisiä valintoja. Joustavalla täydennyskoulutuksella tulee mahdollistaa uusien tehtävien omaksuminen. Nuoria tulee kannustaa yrittäjyyteen ja yrityksiä osallistumaan oppisopimuskoulutukseen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen ongelmiin puuttumiseen tulee panostaa. 

 • Puretaan työllistämisen esteitä ja madalletaan yritysten kynnystä työllistää
 • Panostetaan opinto-ohjaukseen ja täydennyskoulutukseen
 • Edistetään oppisopimuskoulutusta
 • Kannustetaan nuoria yrittäjyyteen
 • Nuoria kannustettava yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen sekä elinikäiseen oppimiseen
 • Panostetaan mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn
Työ ja yrittäjyys

Hyvinvointi syntyy työstä ja yrittäjyydestä.

Kaikessa poliittisessa päätöksenteossa on otettava työllisyysvaikutukset korostetusti huomioon. Valtion tulee edistää osaamisen kasvattamista sekä työllistäviä hankkeita. Yrittäjien äänen on kuuluttava päätöksenteossa nykyistä vahvemmin. Valtion tulee kannustaa yrittäjyyteen, ei hankaloittaa sitä.

 • Työllisyysvaikutukset otettava korostetusti huomioon päätöksenteossa
 • Lisää panostuksia osaamiseen ja työllistäviin hankkeisiin
 • Opintotuen tulorajat poistettava
 • Edistetään paikallista sopimista työpaikoilla
 • Poliittiset lakot kiellettävä
 • Työmarkkinoita uudistettava joustavammiksi
 • Yrittäjien asemaa parannettava muun muassa lupaprosesseja sujuvoittamalla ja yrittäjien sosiaaliturvaa parantamalla
 • Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus laajennettava koskemaan yhdenvertaisesti kaikkia palkansaajia
 • Työn sivukuluja alennettava
Kannustava ja kilpailukykyinen verotus

Verotusta on leikattava!

Suomen kokonaisveroaste on maailman korkeimpia. Huippukireä riistoverotus heikentää suomalaisten hyvinvointia. On kestämätöntä, että alituinen menojen kasvu hoidetaan työntämällä käsi yhä syvemmälle kansalaisten taskuun. Liiallinen verotus on epäoikeudenmukaista ja ajaa rehellisiä ja ahkeria suomalaisia ahdinkoon.

 • Työn, asumisen, perinnön ja autoilun verotusta leikattava
 • Yritysverotuksessa siirryttävä verottamaan ainoastaan yrityksistä nostettavaa voittoa
 • Arvonlisävero maksuperusteiseksi
 • Pääomatuloverotuksen progressiosta luovuttava
 • Suomen kokonaisveroastetta laskettava
 • Julkisen talouden alijäämää paikattava pääasiassa menoleikkauksin
Kaupunkiseudut kasvun moottoreina

Tampere ja muut suuret kaupunkiseudut ovat avainasemassa koko maamme menestyksen rakentamisessa.

Mielestäni valtion tulee antaa kunnille nykyistä vapaammat kädet hoitaa tärkeimmät perustehtävänsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuntalaiset tietävät itse parhaiten, miten hoitaa oman kuntansa asiat. Kaikkia kuntia ei tule pakottaa samaan muottiin, sillä Suomen kuntien välillä on erittäin suuria eroja koossa ja monissa muissakin asioissa. Valtion tulee ymmärtää väestönkasvun jakautumisen ja kaupungistumisen realiteetit. Suomenkin historiasta tuttu vapaakaupunkimalli on otettava jälleen käyttöön. Tällöin kaupungit voivat halutessaan hakea vapaakaupungin statusta, joka tuo muita kuntia laajempia itsehallinnollisia oikeuksia.

 • Kuntien itsehallintoa ja kaupunkien sekä kaupunkiseutujen asemaa vahvistettava
 • Vapaakaupunkimalli otettava käyttöön
 • Kasvavat kaupunkiseudut tulee ottaa nykyistä vahvemmin valtion päätöksenteon keskiöön
Huippuluokan koulutusmaa

Suomesta koulutuksen suurvalta

PISA-tulostemme ja lukutaitomme heikentyminen on äärimmäisen huolestuttavaa. Huippuluokan osaaminen on tärkein kilpailuvalttimme ja menestystekijämme, jota emme saa menettää. Kehityssuunnan on käännyttävä, jotta pärjäämme tulevaisuudessa alati globalisoituvassa maailmassa, jossa osaamisvaatimukset kasvavat kasvamistaan.

 • Suomi takaisin koko maailman ykkössijalle PISA-tuloksissa
 • Luku- ja kirjoitustaitoja parannettava
 • Kaikille koululaisille tarjottava monipuolinen kielivalikoima ja suomalaisten kielitaitoa laajennettava
 • Laajan yleissivistyksen merkitystä korostettava
 • Kouluilla oltava mahdollisuus erikoistua ja koululaisilla oltava mahdollisuus hakeutua näihin kouluihin yli kaupunginosarajojen
 • Tampereesta Pohjoismaiden vetovoimaisin opiskelukaupunki
 • Koulutusvientiä edistettävä
 • Kannustetaan koulutuksessa terveisiin ja liikunnallisiin elämäntapoihin
Turvallisuus

Kenenkään suomalaisen ei tule joutua pelkäämään turvallisuutensa puolesta.

Valtion ensisijainen tehtävä ja olemassaolon syy on kansalaistensa turvallisuuden takaaminen. Suomalaisten turvallisuuden tunteen heikentyminen on vakava epäluottamuslause valtiovaltaa kohtaan. Jokaisen suomalaisen on voitava vakaasti luottaa siihen, että Suomessa voi elää rauhassa, joutumatta pelkäämään turvallisuutensa puolesta. Valtion tulee vastata turvallisuuden ylläpidosta, oikeuden toteutumisesta ja pahantekijöiden rankaisemisesta. Poliisi, oikeuslaitos ja Puolustusvoimat ovat yhteiskuntamme keskeisimpiä toimijoita, joihin kaikkien suomalaisten tulee voida luottaa.

 • Puolustusvoimien ja poliisin resursseja lisättävä
 • Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista määrättäviä rangaistuksia kovennettava
 • Suomen irtisanouduttava jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta
Hyvää ja tehokasta hallintoa, vähemmän sääntelyä

Valtio on kansalaisia varten ja kansalaisten palvelija.

Kannatan tehokasta palvelutuotantoa ja laadukkaita palveluita. Parhaiten nämä saa yhdistettyä joustavien ratkaisujen, kuten monituottajamallin ja palvelusetelin, avulla. Palveluita on voitava tuottaa niin yksityisen, kolmannen kuin julkisenkin sektorin toimesta. Julkiset palvelut tulee pyrkiä tarjoamaan yhden luukun periaatteella, jolloin kansalaiset eivät joudu juoksemaan luukulta toiselle. Digitalisaatiosta on otettava kaikki irti tarjoamalla mahdollisuus laajaan valikoimaan sähköisiä palveluita. Veronmaksajien rahoilla hoidettavat valtion tehtävät on suoritettava tehokkaasti.

 • Monituottajamalli käyttöön
 • Digitalisaatiota hyödynnettävä mahdollisimman paljon
 • Sääntelyä ja byrokratiaa purettava
 • Julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä lisättävä
 • Kaavoitusta ja rakentamista muutettava vapaammaksi
 • Lainsäädäntöä muutettava siten, että jatkossa yksi henkilö voi toimia päättäjänä samanaikaisesti yhdellä hallinnon tasolla (kunta, maakunta, valtio, EU)
 • Päättäjiltä edellytettävä hyvää asiantuntemusta ja laajaa sivistystä
 • Kyllä asiapitoiselle politiikalle, ei populismille
Lisää vapautta, vähemmän holhousta

Valtio ei ole suomalaisten isä, äiti tai holhooja.

Jokainen yksilö on oman elämänsä paras asiantuntija. Valinnanvapautta on kunnioitettava, olipa kyse terveydenhuollosta, perhevapaiden käytöstä, koulun, liikennemuodon tai palveluntuottajan valinnasta. Kansalaisia on kannustettava kantamaan vastuuta omasta elämästään, läheisistään ja ympäristöstään. Välittämistä ei voi ulkoistaa valtiolle – tuetaan perheitä ja kannustetaan ihmisiä huolehtimaan lähimmäisistään, muun muassa omaishoitoa tukien. Alkoholipolitiikka ja -kulttuuri on eurooppalaistettava. Korvataan valtiollinen holhous suomalaisten omalla vastuunkannolla.

 • Valinnanvapautta kunnioitettava sotessa, muidenkin palvelujen tuotannossa, liikennepolitiikassa, perhevapaita uudistettaessa sekä kouluvalinnassa
 • Holhousta vähennettävä
 • Omaishoito kunniaan
 • Perheet päätöksenteon keskiöön
 • Alkoholipolitiikka eurooppalaistettava
Pirkanmaa, Suomen vetovoimaisin maakunta

Tunnin junayhteyden ja Tampere–Pirkkalan lentoaseman puolesta

Tampereen loistavaa sijaintia Suomen logistisena keskipisteenä tulee hyödyntää. Päärata on saatava kuntoon, jolloin Tampere ja pääkaupunkiseutu muodostuvat yhdeksi työssäkäyntialueeksi. Tampere-Pirkkalan lentoasemaa tulee kehittää koko Sisä-Suomea palvelevaksi lentoasemaksi, josta on hyvät yhteydet Euroopan lentoliikenteen keskeisiin solmukohtiin. Valtion päätöksenteossa tarvitaan aktiivista Pirkanmaan etujen valvontaa, jotta saamme meille kuuluvan osan liikenne- sekä muihin hankkeisiin suunnattavista määrärahoista. Tampereen uudesta yliopistosta on kehitettävä Pohjoismaiden paras yliopisto.

 • Tunnin junayhteys Tampereelta Helsinkiin
 • Lisää yhteyksiä Tampere-Pirkkalan lentoasemalta Euroopan keskeisille lentokentille
 • Tampereen asema Suomen logistisena keskipisteenä tiedostettava
 • Pirkanmaan saatava osansa liikenneinvestoinneista
 • Pirkanmaan sisäistä lähijunaliikennettä edistettävä
 • Tampereen uudesta yliopistosta Pohjoismaiden paras yliopisto, jossa on erittäin laaja ja tasokas koulutustarjonta
Ylpeästi suomalainen, ehta eurooppalainen, luonnollisesti länsimainen

Isänmaallisuuden, länsimaisten arvojen ja vastuullisen ulkopolitiikan puolesta.

Suomi on itsestäänselvästi muiden Pohjoismaiden tavoin osa länsimaita ja Eurooppaa. Tämän on näyttävä myös politiikassamme. Isänmaallisuus ja kansainvälisyys eivät sulje toisiaan pois, vaan isänmaallisuuden rooli päinvastoin korostuu alati globalisoituvassa maailmassa. On isänmaallista ja erittäin tärkeää tuoda Suomea esille maailmalla ja maksimoida vaikutusvaltamme niissä pöydissä, joiden äärellä tehdään meihin vaikuttavia päätöksiä. Länsimaana meidän on luontevaa hakea ystäviä ja yhteistyökumppaneita muiden länsimaisia arvoja kunnioittavien maiden joukosta.

 • Kansainvälisen yhteistyön puolesta niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin koko maailmassa
 • Suomettumisen aika on ohi
 • Tiitisen lista julkaistava ja Neuvostoliiton sekä sen etupiirissä olleiden maiden tiedustelupalveluiden kylmän sodan aikaiset yhteydet Suomen avainhenkilöihin tutkittava perusteellisesti
 • Länsimaisia arvoja ja oikeusvaltiota puolustettava
 • Vapaakauppaa ja vientiä edistettävä
Ympäristö

Ympäristön ja ilmaston suojelua teknologista kehitystä edistämällä.

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Meidän tulee jättää maapallo lapsillemme vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin itse saimme sen vanhemmiltamme. Ympäristön turmeleminen on varastamista tulevilta sukupolvilta. Tehokkainta ympäristönsuojelua on panostaa teknologian kehitykseen.

 • Suomen autokantaa uudistettava vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi leikkaamalla autoveroa
 • Ydinvoimaan panostettava ja fossiilisia polttoaineita korvattava ydinvoimalla
 • Julkisen hallinnon toimintaa tehostettava ja ympäristöä saastuttavaa toimintaa vähennettävä digitalisaation avulla
 • Ympäristönsuojeluinnovaatioista uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työtä ja vientiä

Petri on dynaaminen ja nuorekas vaikuttaja, jolta löytyy määrätietoisuutta, uutteruutta ja tulevaisuudenvisioita.

Eero Heikkilä

yhteiskuntatieteen ylioppilas, Tampereen Kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsen

Petrissä yhdistyvät poikkeuksellisen hyvä kyky analyyttiseen ja luovaan ajatteluun, kansainvälinen kokemus ja politiikkaan soveltuva koulutus. Minun on helppo luottaa hänen harkintakykyynsä.

Joni Mönkkönen

tekniikan ylioppilas

Petri on aktiivinen, lahjakas ja lupaava nuori poliitikko, jolla on näkemystä kestävän ja modernin Tampereen muodostumisesta. Hän uskaltaa tarttua toimeen ja tuoda rohkeasti mielipiteensä julki!

Vilhelmiina Leinonen

sosionomi, Pirkanmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen

Petri on poliittisesti pragmaattinen ja luonteeltaan tarmokas. Hän pysyy aina vahvasti sanojensa takana.

 

Jens Holm

Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja, tietojenkäsittelytieteen opiskelija

” Katsoo huomiseen, toimii tänään ”