KUNTAVAALIT 2017

Olin ehdolla ja tulin valituksi Tampereen kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa keväällä 2017. 

Ohessa lisätietoa kunnallispoliittisista näkemyksistäni, jotka toimivat vaaliteemoinani. Näitä asioita lupaan edistää kunnallispolitiikassa.

Koulutus

Tampereesta johtava koulutuskaupunki.

Koulutus on kaupunkimme keskeinen voimavara. Meillä on kaikki mahdollisuudet kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi koulutuskaupungiksi. Kannatan panostamista koulutuksen laatuun — osaamistaso on kansakuntamme tärkein kilpailuvaltti, josta ei tule tinkiä. Kannatan koulujen mahdollisuutta erikoistua ja nuorten mahdollisuutta hakeutua näihin kouluihin yli kaupunginosarajojen. Lukiokoulutuksessa on turvattava riittävä kurssitarjonta, jotta opiskelijat saavat mahdollisimman hyvät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Kaikilla koulutusasteilla on taattava oppilaiden mahdollisuus vieraiden kielten opiskeluun ylläpitämällä laajaa kielivalikoimaa. Opinto-ohjaukseen on panostettava, jotta nuoret pääsevät sopivalle urapolulle ilman tarpeettomia mutkia ja viivästyksiä.

Korkeakoulujen osalta on mainittava, että ne eivät ole Tampereen kaupungin alaisia (paitsi epäsuorasti Tampereen ammattikorkeakoulu, jota hallinnoivassa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:ssä on Tampereen kaupunki enemmistöosakkaana) — Tampereen kaupungilla ei siis ole suoraa valtaa korkeakouluihin. Tamperelaisena kunnallispoliitikkona kannatan kaupungin osallistumista kaikkiin hyviin yhteistyöhankkeisiin korkeakoulujen kanssa. Oikein toteutettuna T3-hanke on suuri mahdollisuus koko kaupungille, varsinkin tieteelle ja elinkeinoelämälle.

Tampere on erittäin merkittävä opiskelijakaupunki. Väestöstämme likimain joka kuudes on opiskelija. Tämän tulee näkyä kunnallisessa päätöksenteossa — opiskelijoiden ääni on otettava huomioon. Parhaiten opiskelijoiden etua voidaan ajaa tukemalla työllisyyttä, laadukasta koulutusta ja sujuvaa kaavoitusta, jolla varmistetaan opiskelijoille soveltuvien asuntojen riittävyys.

Palvelutuotanto

Tehokkuutta ja laatua palveluun monituottajamallin, valinnanvapauden ja digitalisaation avulla.

Kannatan tehokasta palvelutuotantoa ja laadukkaita palveluita. Parhaiten nämä saa yhdistettyä joustavien ratkaisujen, kuten monituottajamallin ja palvelusetelin, avulla. Usean palvelun osalta kaupungin rooliksi riittäisi tilaaminen, jolloin yksityisen tai kolmannen sektorin toimijat voivat tuottaa palvelut ja kaupunkilaiset itse valita, minkä tuottajan palvelua käyttävät. Julkiset palvelut tulee pyrkiä tarjoamaan yhden luukun periaatteella, jolloin kaupunkilaiset eivät joudu juoksemaan luukulta toiselle. Digitalisaatiosta on otettava kaikki irti tarjoamalla mahdollisuus laajaan valikoimaan sähköisiä palveluita.

Sote- ja aluehallintouudistuksilla on erittäin suuri vaikutus palvelutuotantoon, eikä Tampereen kaupungilla ole suoraa vaikutusvaltaa uudistusten sisältöön. Uudistusten tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille (samalla siis pois vaikkapa Tampereen kaupungilta) vuoden 2019 alusta alkaen. Luonnollisesti tämä tarkoittaa myös sitä, että kunnallisveroprosentit alentuvat samassa suhteessa kuin kuntien tehtävät vähentyvät; tämä toteutetaan siten, että kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan voimaantulovuonna 12,30 prosenttiyksiköllä uudistusta edeltävän vuoden tasosta. Uudistuksen myötä Tampereen kaupungin talous (sekä tulot että menot) pienentyy radikaalisti sote-palveluiden järjestämisen siirtyessä Pirkanmaan maakunnan vastuulle. Sote-uudistuksen paras puoli on valinnanvapaus, joka lisää kansalaisten konkreettisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Talous

Kyllä vastuulliselle kuntataloudelle, ei veronkorotuksille ja kuntia koskevalle tiukalle sääntelylle.

Kannatan vastuullista kunnallistalouden hoitoa ja suhtaudun kriittisesti veronkorotuksiin, sekä kunnallisen tuloveron että kiinteistöveron osalta. On kestämätöntä, että alituinen menojen kasvu hoidetaan työntämällä käsi yhä syvemmälle kaupunkilaisen taskuun. Yhtä kestämätöntä on, että valtio asettaa kunnille valtavan määrän velvoitteita osoittamatta kuitenkaan riittävää rahoitusta näille velvoitteille (valtiovarainministeriön selvityksen mukaan vuonna 2012 kunnilla oli 535 lakisääteistä tehtävää). Mielestäni valtion tulee antaa kunnille vapaammat kädet hoitaa tärkeimmät perustehtävänsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tamperelaiset tietävät itse parhaiten, miten hoitaa oman kaupunkinsa asiat.

Liikunta

Panostus liikuntaan tukee kansanterveyttä ja tamperelaista urheilua.

Liikuntapaikat ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Kannatan panostamista liikuntapaikkoihin, sekä yleisessä käytössä oleviin että pääosin seurojen käyttämiin. Kansanterveys ja Tampereen kaupungin maine urheilukaupunkina vaativat panostuksia.

Työllisyys ja elinkeinoelämä

Työllisyysvaikutukset etusijalle päätöksenteossa, lisää panostuksia osaamiseen ja työllistäviin hankkeisiin.

Roimasti valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella oleva työttömyysprosentti on suurin yksittäinen ongelma kaupungissamme. Jos työpaikkojen luominen olisi helppoa, ongelmaan olisi löydetty ratkaisu jo aikoja sitten. Näin ei kuitenkaan ole, eikä kaupunki voi luoda työtä yritysten puolesta. Parasta, mitä voimme tehdä, on saattaa elinkeinoelämän toimintaedellytykset mahdollisimman suotuisiksi.

Kaavoituksen on oltava mahdollisimman nopeaa ja työllistämistä haittaavasta sääntelystä tulee luopua. Kaupunki voi edistää työllisyyttä myötävaikuttamalla erilaisiin hankkeisiin, kuten kuluvalla valtuustokaudella on tehtykin muun muassa rantaväylän tunnelin ja Keskusareenan sekä kannen tapauksissa. Myönteisiä työllisyysvaikutuksia voidaan saavuttaa myös panostamalla koulutukseen ja osaamiseen sekä hyödyntämällä Tampereen sijaintia Suomen logistisessa keskipisteessä, mikä helpottaa suurten tapahtumien (konsertit, messut, kongressit, urheilutapahtumat) houkuttelemista kaupunkiimme.

Kaupunkisuunnittelu

Tampereesta viihtyisä, houkutteleva ja tapahtumarikas kaupunki, jossa kaavoitus ja liikenne sujuvat joutuisasti.

Kannatan siistiä ja viihtyisää kaupunkiympäristöä sekä järkivihreää ympäristöpolitiikkaa. Kaupunkisuunnittelun tulee osoittaa, että Tampere on mielenkiintoinen ja kehittyvä eurooppalainen suurehko kaupunki. Houkuttelevat tapahtumat luovat mielenkiintoa ja vetovoimaa keskustaan. Erilaisten kojujen, terassien ja pop up -myyntipisteiden perustaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi. On tärkeää, että kevyt liikenne sujuu ydinkeskustassa turvallisesti ja helposti. Parhaiten tämä onnistuu ohjaamalla jalankulku ja pyöräily omille erillisille väylilleen. Kannatan kaupunkipyöräjärjestelmän rakentamista Tampereelle, sillä tämä helpottaisi varsinkin satunnaisesti pyörää tarvitsevien kaupunkilaisten sekä matkailijoiden pyöräilyä.

Kannatan mahdollisimman sujuvaa liikennettä. Uskon vahvasti, että Tampereella on tilaa kaikille liikkumismuodoille: kevyelle liikenteelle sekä moottoriliikenteelle niin julkisilla kuin yksityisautoillenkin. Kukin kaupunkilainen osaa itse parhaiten valita itselleen sopivan liikkumistavan, ilman että poliitikot päättävät hänen puolestaan norsunluutornista käsin. Vastustan fillarikommunismia, jonka kannattajat pyrkivät haittaamaan autoilua kaupungissamme. Julkisen liikenteen osalta valtavan suuri ratikkapäätös on jo tehty, nyt on aika huolehtia sen laadukkaasta sekä kustannustehokkaasta toimeenpanosta. Mitä tulee bussiliikenteeseen, kannatan reittitarpeiden ja reittien sujuvuuden jatkuvaa seuraamista sekä tarvittaessa nopeita ratkaisuja bussiverkoston parantamiseksi.

Kannatan Kunkun parkin sekä Näsinkallion eritasoliittymän rakentamista. Nämä mahdollistavat ulosajon rantaväylän tunnelista länsipuoliseen ydinkeskustaan sekä sujuvan pysäköinnin kosken länsipuolella. Ratikan osalta on pidettävä huolta, että länteen päin suuntautuvan kakkosvaiheen rakentaminen ei tarpeettomasti viivästy.

Kaavoituksen on oltava niin tehokasta ja nopeaa kuin mahdollista. Kannatan kaavoitusta koskevan raskaan ja monimutkaisen sääntelyn purkamista ja yksinkertaistamista. Kaavoituksen tulee olla mahdollistavaa ja omistusoikeutta kunnioittavaa. Pitkällä tähtäimellä on perusteltua, että kaupunki pääosin luopuu tonttien (ainakin asumiskäytössä olevien) vuokraamisesta ja myy ne. Kaavoituksen avulla tulee mahdollistaa kaikenlaisten asuntojen (niin kerros- kuin pientalojen) riittävä tarjonta. Omakotitonttien tarjontaa tulee kasvattaa nykyisestä. Täydennysrakentaminen on hyvästä varsinkin silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa kaupunginosan vanhoille asukkaille ja työpaikoille. Täydennysrakentaminen ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan tarvitaan myös uusia kaupunginosia. Uudisrakentamista on toteutettukin Vuorekseen, ja seuraavana vuorossa on Nurmi-Sorila.

Petri on dynaaminen ja nuorekas vaikuttaja, jolta löytyy määrätietoisuutta, uutteruutta ja tulevaisuudenvisioita.

Eero Heikkilä

yhteiskuntatieteen ylioppilas, Tampereen Kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsen

Petrissä yhdistyvät poikkeuksellisen hyvä kyky analyyttiseen ja luovaan ajatteluun, kansainvälinen kokemus ja politiikkaan soveltuva koulutus. Minun on helppo luottaa hänen harkintakykyynsä.

Joni Mönkkönen

tekniikan ylioppilas

Petri on aktiivinen, lahjakas ja lupaava nuori poliitikko, jolla on näkemystä kestävän ja modernin Tampereen muodostumisesta. Hän uskaltaa tarttua toimeen ja tuoda rohkeasti mielipiteensä julki!

Vilhelmiina Leinonen

sosionomi, Pirkanmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen

Petri on poliittisesti pragmaattinen ja luonteeltaan tarmokas. Hän pysyy aina vahvasti sanojensa takana.

 

Jens Holm

Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja, tietojenkäsittelytieteen opiskelija

” Katsoo huomiseen, toimii tänään ”