Teemat

Koulutus

Tampereesta johtava koulutuskaupunki.

 • Koulutuksen laadusta ei tule tinkiä!
 • Kouluilla on oltava mahdollisuus erikoistua painotuksilla ja muilla keinoilla, ja oppilaille on turvattava mahdollisuus hakeutua näihin kouluihin yli kaupunginosarajojen.
 • Laaja kielitarjonta turvattava kaikissa oppilaitoksissa.
 • Opinto-ohjaukseen on panostettava, jotta nuoret pääsevät sopivalle urapolulle ilman tarpeettomia mutkia ja viivästyksiä.
 • Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa lisättävä ja työllisyyttä edistettävä, jotta Tampereella riittää töitä oppilaitoksistamme valmistuville osaajille.
 • Tampereen oltava kilpailukykyinen vaihtoehto kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijoille.

Palveluntuotanto

Tehokkuutta ja laatua palveluun monituottajamallin, valinnanvapauden ja digitalisaation avulla.

 • Joustavia ratkaisuja monituottajamallilla, valinnanvapaudella ja palvelusetelillä.
 • Julkiset palvelut tulee pyrkiä tarjoamaan yhden luukun periaatteella.
 • Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnettävä.
 • Maakuntamalliin perustuva sote- ja hallintouudistus ei ole Tampereen etu.

Talous

Kyllä vastuulliselle kuntataloudelle, ei veronkorotuksille ja tiukalle sääntelylle.

 • Kaupungin kulutusta hillittävä ja toimintaa tehostettava.
 • Ei veronkorotuksille.
 • Kyllä sääntelyn purkamiselle.
 • Kyllä kunnallisen itsehallinnon lisäämiselle.

Liikunta

Panostus liikuntaan tukee kansanterveyttä ja tamperelaista urheilua.

 • Liikuntapaikkojen laadun on oltava korkea ja määrän riittävä, sekä yleisessä käytössä olevien että pääosin seurojen käyttämien liikuntapaikkojen osalta.
 • Tamperelaisten urheiluseurojen toimintaedellytyksiä edistettävä.

Työ ja yrittäjyys

Työllisyysvaikutukset etusijalle päätöksenteossa, lisää panostuksia osaamiseen ja työllistäviin hankkeisiin.

 • Elinkeinoelämän toimintaedellytykset mahdollisimman suotuisiksi.
 • Tampereen on oltava kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto yrityksille sekä ahkerille ja yritteliäille veronmaksajille.
 • Tampereen vetovoimaisuutta kansainvälisten yritysten ja osaajien keskuudessa edistettävä.
 • Työllisyyden edistäminen ykkösasiaksi.
 • Työllistämistä ja yritteliäisyyttä haittaavasta sääntelystä tulee luopua.
 • Byrokratia ja elinkeinoelämän esteet minimiin. Kaupungin rooli on mahdollistaa, ei olla esteenä.
 • Koronarajoitusten kohdentamisessa on minimoitava haitat ja huomioitava, mikä on Tampereen kannalta välttämätöntä ja edullista.
 • Kaupunki edistää työllisyyttä myötävaikuttamalla erilaisiin hankkeisiin.
 • Panostetaan koulutukseen ja osaamiseen elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.
 • Hyödynnetään Tampereen sijaintia Suomen logistisessa keskipisteessä, mikä helpottaa suurten tapahtumien (konsertit, messut, kongressit, urheilutapahtumat) houkuttelemista kaupunkiimme.

Kaupunkisuunnittelu

Tampereesta viihtyisä, houkutteleva ja tapahtumarikas kaupunki, jossa kaavoitus sujuu joutuisasti.

 • Kannatan siistiä ja viihtyisää kaupunkiympäristöä.
 • Kaupunkisuunnittelun tulee osoittaa, että Tampere on mielenkiintoinen ja kehittyvä eurooppalainen suurehko kaupunki.
 • Houkuttelevat tapahtumat luovat mielenkiintoa ja vetovoimaa keskustaan.
 • Erilaisten kojujen, terassien ja pop up -myyntipisteiden perustaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi.
 • Kaavoituksen on oltava niin tehokasta ja nopeaa kuin mahdollista.
 • Kannatan kaavoitusta koskevan raskaan ja monimutkaisen sääntelyn purkamista ja yksinkertaistamista.
 • Kaavoituksen tulee olla mahdollistavaa ja omistusoikeutta kunnioittavaa.
 • Kaupungin on merkittävästi lisättävä tonttien myyntiä.
 • Kaavoituksen avulla tulee mahdollistaa kaikenlaisten asuntojen (niin kerros- kuin pientalojen) riittävä tarjonta.
 • Omakotitonttien ja perheasuntojen tarjontaa tulee kasvattaa nykyisestä.
 • Korkea rakentaminen on mahdollistettava varsinkin keskusta-alueella sekä aluekeskuksissa.
 • Täydennysrakentamista edistettävä yhteistyössä alueen vanhojen asukkaiden ja yritysten kanssa.
 • Uudisrakentamista on edistettävä, sillä kasvava kaupunki tarvitsee uusia asuinalueita.

Liikenne

Keskustan on oltava saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

 • On tärkeää, että kevyt liikenne sujuu ydinkeskustassa turvallisesti ja helposti.
 • Sujuva liikenne on kaikkien etu. Tampereella on tilaa kaikille kulkumuodoille: kevyelle liikenteelle sekä moottoriliikenteelle niin julkisilla kuin yksityisautoillenkin. Kaupunkilaiset osaavat itse parhaiten valita sopivan liikkumistavan, ilman että poliitikot päättävät heidän puolestaan.
 • Autoilua ei tule haitata, vaan keskustan on jatkossakin oltava houkutteleva ja helposti saavutettava kohde myös yksityisautoilijoille.
 • Ratikkapäätös on jo tehty, nyt on aika huolehtia sen laadukkaasta sekä tehokkaasta toimeenpanosta. On huolehdittava siitä, että länteen päin suuntautuvan kakkosvaiheen rakentaminen pysyy aikataulussa ja aiheuttaa mahdollisimman vähäisiä haittoja.
 • Kannatan linja-autoliikenteen reittitarpeiden ja reittien sujuvuuden jatkuvaa seuraamista sekä tarvittaessa nopeita ratkaisuja bussiverkoston parantamiseksi.
 • Kannatan Kunkun parkin ja Näsinkallion eritasoliittymän rakentamista.
 • Tampere–Pirkkalan-lentoaseman saavutettavuus ja lentoyhteydet turvattava.

Turvallisuus ja viihtyisyys

Tamperelaisilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään kaupunkiin.

 • Roskaaminen kuriin! Lisää jäteastioita sinne, missä niitä eniten tarvitaan.
 • Keskustan turvallisuudesta pidettävä huolta yhteistyössä poliisin kanssa. Nollatoleranssi rikollisuudelle ja häiriökäyttäytymiselle!
 • Jokaisen on voitava tuntea olonsa turvalliseksi ja kyettävä liikkumaan ilman pelkoa kaikkialla kaupungissa kaikkina vuorokaudenaikoina.
 • Viime vuosina pahentuneeseen päihdeongelmaan ja sen lieveilmiöihin on puututtava kaikin mahdollisin keinoin.